Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
 Pradžia
Prisijungimas gyventojams

Darbuotojų informacija
Plungės miesto seniūnija Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
 

Vytauto g. 7-14, LT-90123 Plungė
Faks. (8 448) 73114


 

Seniūnija:

1. neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

2. prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir pateikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

3. renka ir Administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;

4. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

6. nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

7. padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;

8. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

9. dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;

10. organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;

11. organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;

12. tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;

13. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

14. Savivaldybės tarybos sprendimu tik tuo atveju, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, gali laikinai teikti viešąsias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas Savivaldybės administracijos padalinys;

 

Seniūnas:

1. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;

2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;

3. rengia seniūnijos veiklos programas, teikia jas svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigai ir tvirtinti Savivaldybės tarybai. Supažindina seniūnaičius su Savivaldybės tarybos patvirtintomis programomis ir aptaria skirtų asignavimų naudojimą;

4. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;

5. išduota leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;

6. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;

7. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;

8. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;

9. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;

10. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir Savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, Savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;

11. prireikus rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;

12. šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;

13. dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją;

14. pagal savo kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų, darbo grupių veikloje;

15. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų  pirkimų skyriui;

16. kontroliuoja, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi Plungės rajono tvarkymo ir švaros taisyklių,  kitų Savivaldybės tarybos sprendimais priimtų taisyklių, už kurias numatoma administracinė atsakomybė;

17. sudaro neūkiškai prižiūrimų statinių (jei tokių yra) sąrašus ir pateikia juos Vietos ūkio ir turto skyriui;

18. dalyvauja organizuojant civilinę saugą seniūnijos teritorijoje;

19. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;

20. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Administracijos direktoriui;

21. vykdo kitas Savivaldybės tarybos sprendimais ir Administracijos direktoriaus įsakymais perduotas funkcijas.

 

 

Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
Seniūnė Dangirutė Jurkuvienė 206 8 687 35979
(8 448) 731 31
Seniūno pavaduotoja Laima Laivienė Rodyti 208 8 614 33905
(8 448) 731 30
Raštvedė Raimonda Bartkevičienė 207 8 655 38611
(8 448) 731 31
Specialistas Arūnas Juozas Auškalnis 202 8 619 89647
(8 448) 206 19
Specialistė Jurgita Gaučytė 205 8 640 13433
(8 448) 731 14
Seniūno padėjėjas Vaclovas Kaubrys Rodyti 203 8 686 69236
(8 448) 731 67
Specialistė Remutė Petrikienė 201 8 657 08585
(8 448) 731 67
Specialistė Sonata Serapinienė 208 8 699 62519
(8 448) 731 30
Atgal Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
 

 

  

 

 

 

   

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS