Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
 Pradžia
Aktuali informacija
Prisijungimas gyventojams

 
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293001020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Gruodis
    2022     
 
 

 

Švietimo taryba

PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės
tarybos 2019 m. lapkričio 28 d.
sprendimu Nr. T1-285


1. Danguolė Alčauskienė, švietimo organizacijos deleguota atstovė (Tarybos pirmininkė);
2. Geda Maciulevičienė,  tėvų (globėjų, rūpintojų) deleguota atstovė (Tarybos pirmininko pavaduotoja);
3. Vida Bondauskienė, Savivaldybės tarybos narė;
4. Audrius Misiūnas, Savivaldybės tarybos narys;
5. Mantas Česnauskas, Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus deleguotas atstovas;
6. Ugnė Grumblytė, Jaunimo reikalų tarybos deleguota atstovė;
7. Jolanta Šimkuvienė, tėvų (globėjų, rūpintojų) deleguota atstovė;
8. Kristina Valienė, ikimokyklinio ugdymo įstaigų deleguota atstovė;
9. Paulius Zakalskis, pradinio ugdymo mokyklos, progimnazijų ir pagrindinių mokyklų deleguotas atstovas;
10. Regimantas Kavaliauskas, gimnazijų deleguotas atstovas;
11. Rita Urniežienė, neformaliojo švietimo įstaigų deleguota atstovė;
12. Stanislava Kajutienė, švietimo darbuotojams atstovaujančios profesinės sąjungos deleguota atstovė;  
13. Irmantė Kurmienė, socialinių partnerių deleguota atstovė;


Tarybos sekretorė - Protokolo skyriaus specialistė Martyna Piekuvienė (tel. (8 448) 73134, el.p. martyna.piekuviene@plunge.lt).


PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės
tarybos 2019 m. spalio 31 d.
sprendimu Nr. T1-245

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Plungės rajono savivaldybės Švietimo tarybos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Švietimo tarybos (toliau- Taryba) tikslą, uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, sudėtį ir darbo organizavimą.
2. Taryba yra Savivaldybės švietimo savivaldos institucija, atskaitinga Plungės rajono savivaldybės tarybai (toliau - Savivaldybės taryba), atliekanti eksperto bei konsultanto funkcijas, sprendžiant švietimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus Plungės rajono savivaldybėje, telkianti visuomenę įgyvendinti ilgalaikius švietimo plėtros tikslus.
3. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.
4. Taryba bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Savivaldybės taryba, Savivaldybės administracija, savivaldybės teritorijoje veikiančiomis švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis švietimo veiklą, bendruomenėmis, bendruomeninėmis ir jaunimo organizacijomis.
5. Tarybą steigia ir jos Nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.


II SKYRIUS
TARYBOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS


6. Tarybos tikslas – skatinti savivaldybės visuomenę dalyvauti, formuojant Savivaldybės švietimo politiką bei daryti įtaką šios politikos įgyvendinimui.     
7. Tarybos uždaviniai: analizuoti valstybinės švietimo politikos vykdymą, konsultuotis su socialiniais partneriais ir teikti siūlymus švietimo veiklos tobulinimo klausimais Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijai, informuoti rajono visuomenę apie šalies ir Savivaldybės švietimo politiką, jos  kryptis ir nuostatas.
8. Taryba atlieka šias funkcijas:
8.1. analizuoja bendrosios švietimo politikos vykdymą savivaldybėje;
8.2. analizuoja norminius, švietimo politiką reglamentuojančius dokumentus ir atitinkamoms institucijoms teikia pasiūlymus dėl jų pakeitimo ar patikslinimo;
8.3. teikia pasiūlymus bei išvadas dėl ilgalaikių Savivaldybės švietimo plėtros tikslų ir krypčių, telkia visuomenę jiems įgyvendinti;
8.4. teikia pasiūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės tarybai, merui, Administracijos direktoriui, rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės strateginius planus;
8.5. teikia siūlymus dėl švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;
8.6. analizuoja Savivaldybės biudžeto projektą ir teikia pasiūlymus dėl švietimo įstaigų finansavimo prioritetų;
8.7. teikia siūlymus rengiant Savivaldybės tarybos ir kitų Savivaldybės institucijų sprendimų, reglamentuojančių švietimo veiklą, projektus;
8.8. telkia švietimo bendruomenes viešoms diskusijoms svarbiausiais švietimo politikos ir strategijos tobulinimo bei jų įgyvendinimo klausimais.

III SKYRIUS
TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS


9. Taryba, atlikdama savo funkcijas, turi teisę:
9.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti informaciją iš Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, ugdymo įstaigų ir kitų švietimo veiklą vykdančių organizacijų;
9.2. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti Savivaldybės tarybos posėdžiuose,  jos komitetų ar komisijų posėdžiuose, kuriuose sprendžiami švietimo klausimai;
 9.3. kviesti į Tarybos posėdžius Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistus, švietimo įstaigų vadovus bei kitus suinteresuotus asmenis, galinčius teikti informaciją ir išvadas svarstomais švietimo klausimais;
9.4. teikti pasiūlymus ir rekomendacijas įvairiais švietimo klausimais Savivaldybės tarybai, Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, savivaldybės švietimo įstaigoms ir kitoms švietimo veiklą vykdančioms organizacijoms;
9.5. siūlyti Savivaldybės administracijai sudaryti darbo grupes ir ekspertų komisijas dokumentų projektams rengti ir ekspertizei atlikti, kitoms švietimo problemoms nagrinėti;
9.6. skatinti savivaldybės bei viešąsias įstaigas, visuomenines organizacijas bendradarbiauti sprendžiant strateginius švietimo klausimus;
9.7. organizuoti diskusijas švietimo tobulinimo klausimais.
10. Taryba, atlikdama savo funkcijas, turi pareigas:
10.1. apie savo veiklą nuolat informuoti visuomenę Savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt;
10.2. Taryba už savo veiklą kiekvienų metų pabaigoje turi atsiskaityti Savivaldybės tarybai;
10.3. metams pasibaigus, per du mėnesius Taryba turi skelbti savo veiklos ataskaitą Savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt.


IV SKYRIUS
TARYBOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS


11. Taryba atstovauja mokiniams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams, švietimo paslaugų teikėjams ir (ar) jų asociacijoms.
12. Tarybą, sudarytą iš 13 narių, Švietimo tarybos ketverių metų kadencijos laikotarpiui tvirtina Savivaldybės taryba.
13. Atstovus į Tarybą  deleguoja:
13.1. 2 atstovus – Savivaldybės taryba;  
13.2. 1 atstovą – Savivaldybės administracijos direktorius;
13.3. 1 atstovą - Jaunimo reikalų taryba iš mokyklų mokinių savivaldos institucijų pasiūlytų kandidatų;
13.4. 2 atstovus - tėvai (globėjai, rūpintojai), švietimo įstaigų tarybų deleguotų asmenų susirinkimas;
13.5. 4 atstovus – švietimo įstaigos (1 - ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 1 - pradinio ugdymo mokyklos, progimnazijos ir pagrindinės mokyklos, 1 - gimnazijos, 1 - neformaliojo švietimo įstaigos);
13.6. 1 atstovą – švietimo darbuotojams atstovaujančios profesinės sąjungos;
13.7. 1 atstovą – socialiniams  partneriams atstovaujančių institucijų vadovai bendru susitarimu;
13.8. 1 atstovą -  švietimo organizacijos.
14. Tarybos narys, dėl tam tikrų priežasčių negalintis atlikti savo pareigų, pakeičiamas  kitu  jį delegavusios institucijos atstovu.
15. Praėjus ne daugiau kaip mėnesiui po šių Nuostatų patvirtinimo arba naujos Tarybos išrinkimo,  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas  sušaukia pirmą posėdį ir jam vadovauja.
16. Taryba iš savo narių atviru balsavimu renka pirmininką bei jo pavaduotoją.
17. Tarybos pirmininku negali būti Savivaldybės administracijos darbuotojas ir Savivaldybės tarybos narys.
18. Tarybos pirmininkas, jeigu jo nėra - Tarybos pirmininko pavaduotojas organizuoja Tarybos darbą, pirmininkauja Tarybos posėdžiams, atsako už  jos veiklą, jai atstovauja.
19. Tarybos sekretoriaus pareigas atlieka Savivaldybės administracijos Protokolo skyriaus specialistas.
20. Sekretorius tvarko Tarybos dokumentaciją, išplatina informaciją rajono bendruomenei apie Tarybos priimtus nutarimus.
21. Eiliniai Tarybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Daugiau kaip pusės Tarybos narių siūlymu arba pirmininko sprendimu gali būti šaukiamas neeilinis Tarybos posėdis.
22. Posėdžiai yra atviri.
23. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja daugiau  kaip pusė jos narių.
24. Tarybos posėdžių metu nagrinėjamų klausimų rengėjai Tarybos sekretoriui pateikia sprendimų projektus, aiškinamuosius raštus, kviečiamų asmenų sąrašą, pranešėjų pavardes ir kitus dokumentus.
25. Tarybos sprendimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, posėdžio pirmininko balsas yra lemiamas.
26. Tarybos sprendimai įforminami posėdžio protokolu, pasirašytu Tarybos pirmininko ir sekretoriaus.
27. Tarybos išvados ir pasiūlymai, teikiami Savivaldybės institucijoms ir švietimo įstaigoms, yra rekomendacinio pobūdžio.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


28. Taryba nevykdo finansinės veiklos.
29. Tarybos nariai savo pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais.
30. Tarybos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga, ekspertų išvados ir kita) saugomi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
31. Pasikeitus Tarybos sekretoriui, visi Tarybos dokumentai per 5 darbo dienas perduodami išrinktam naujam Švietimo tarybos sekretoriui.


____________________________


Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-06 11:20:12
 

 

  

 

 

 

   

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS