At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymo Nr. 1S-89 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Plungės rajono savivaldybės administracija
 
Juridinių asmenų registras, 188714469, Vytauto g. 12, Plungė, 90123 Plungės r., Tel.: (8 448) 73 147, Faks.: +370 448 71 972, laima.ulkstiniene@plunge.lt, www.plunge.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

200  m.                        d. Nr.      

I. PIRKIMO NUMERIS
106445   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  3

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
 12     ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Teritorijos, skirtos apžvalgos bokšto statybai Beržoro kaime, detaliojo plano su galimu poveikio aplinkai vertinimu parengimo paslauga 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  71240000-2
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
     


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas
2011-06-21    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
"Valstybės žinių" priede "Informaciniai pranešimai" (pildyti, jeigu skelbta nurodytame leidinyje)
     skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     leidinio numeris
 
     paskelbimo data
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
2.1 "Valstybės žinių" priede "Informaciniai pranešimai" (pildyti, jeigu skelbta nurodytame leidinyje)
     skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2011-06-03 
     leidinio numeris
45 
     paskelbimo data
2011-06-08 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
3.1 "Valstybės žinių" priede "Informaciniai pranešimai" (pildyti, jeigu skelbta nurodytame leidinyje)
     skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     leidinio numeris
 
     paskelbimo data
 

4. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
4.1. „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ (pildyti, jeigu buvo atliktas supaprastintas pirkimas)
     leidinio numeris
 
     paskelbimo data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (PILDYTI, TIK JEIGU BUVO ATLIKTAS PIRKIMAS NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU AR SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NESKELBIAMA)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UAB "PANPROJEKTAS" 147462363  Respublikos g. 38, Panevėžys  Lietuva 
UAB "GEOMETRA" 160297055  Gėlių g. 34, Ringaudų k., 4324 Kauno r. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS PROJEKTAS" 141805727  Kepėjų g. 11A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalis arba 39 straipsnio 2 dalies punktas, arba 40 straipsnio 1 dalis, kuria vadovaujantis buvo atmestas pasiūlymas Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 1   UAB "PANPROJEKTAS"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlyymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  19.360,00  Lt
 1   UAB "GEOMETRA"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlyymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  17.545,00  Lt
 1   Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS PROJEKTAS"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlyymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  15.948,00  Lt

4. PASIŪLYMŲ EILĖ
4.1 Pranešimai apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data
   
4.2. Patvirtinta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtinta eilė Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
           


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)    
Atmetus visus pasiūlymus  1  2011-07-07
Nutraukus pirkimo procedūras    
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo    
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų    
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį    


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 
Tiekėjo pavadinimas
 
Sutarties sudarymo data:
 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      


XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Eigirdienė  Beierle
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
Vardas, pavardė
  Virginija  Jonauskienė
Telefonas
  +370 448 73147
Elektroninio pašto adresas:
  pirkimai@plunge.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Savivaldybės administracijos direktorė_____   __________   _____Asta  Beierle Eigirdienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)